Tillsammans kan vi förbättra luftkvaliteten!

IKEA vill bidra till bättre luft i människors vardag. Under ett antal år har vi minskat luftföroreningarna från våra egna verksamheter genom att fasa ut farliga kemikalier och ta itu med utsläppen av växthusgaser.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är luftföroreningarna på ett globalt plan den enskilt största miljöhälsorisken. Luftföroreningar uppskattas orsaka 1 av 8 personers död p.g.a. hjärtsjukdomar, stroke, luftvägssjukdomar och cancer. Ungefär 3 miljoner människor per år dör i förtid på grund av luftföroreningar utomhus. Luftföroreningar inomhus orsakar ytterligare ca 4,3 miljoner dödsfall.

”På vissa ställen i världen är luftföroreningarna fem gånger högre inomhus än utomhus. Luftföroreningar är inte bara ett problem för mindre utvecklade länder, det är ett problem för storstäder i allmänhet. Det är en väldigt komplex fråga att hantera eftersom luftföroreningar inte syns”, säger Nanette Weisdal, utvecklingsledare för hållbarhet inom IKEA Range & Supply.

Hotet från luftföroreningar i sina hem är underskattat

Att ge människor tillgång till ren luft är en prioritet för oss på IKEA. Undersökningen ”Clean Air Survey”  är gjord för att skapa bättre förståelse för hur människor runt om i världen relaterar till luftföroreningar och hur detta påverkar deras vardag. Den innehåller intervjuer med 18 luftföroreningsspecialister samt en kvalitativ undersökning utförd i Indien, Kina, Storbritannien, Tyskland, Polen, Italien och USA.

I undersökningens första del tillfrågades människor om hur de ser på luftföroreningar. I den andra delen fick de en bärbar föroreningssensor och instruktioner för att använda den i sin vardag. Alla deltagare blev överraskade över hur höga föroreningsnivåerna var i deras eget bostadsområde och i deras hem.

”Vi upptäckte att de flesta underskattar hotet från luftföroreningarna helt enkelt eftersom de inte syns. Det fanns även en förutfattad mening om att luftföroreningar förekommer utomhus snarare än inomhus. I verkligheten är de flesta förorenande gaser osynliga och på vissa ställen i världen är luftföroreningarna inomhus fem gånger högre än utomhus”, säger Nanette Weisdal.

En annan viktig upptäckt i undersökningen var att föroreningssensorns data i kombination med den senaste informationen om inomhus- och utomhusföroreningar, var tillräckligt för att ändra människors åsikter och beteenden.

”Som enskild individ är det lätt att känna sig överväldigad och maktlös inför ett så stort problem. Men det finns faktiskt många små förändringar som alla kan göra och som kan ha stor betydelse för luftkvaliteten. Alla deltagare i vårt experiment ändrade sitt beteende efter den insikten. Förhoppningsvis kan den här diskussionen få stor spridning”, säger Nanette.

Hela undersökningen ”Clean Air Survey” kan du läsa här: IKEA Clean Air Survey

Vad IKEA gör för att förbättra luftkvaliteten

IKEA jobbar på olika sätt för att alla ska kunna leva ett bättre och hälsosammare liv i sina hem. Att ge människor tillgång till ren luft är en prioritet. Arbetet pågår ständigt, men vi har redan uppnått några viktiga förändringar:

– Under de senaste åren har vi fasat ut kemikalier som misstänks vara skadliga eller orsaka allergiska reaktioner. Vår främsta insats har gällt formaldehyd. IKEA gränsvärdet ligger långt under det europeiska gränsvärdet för enskilda träbaserade material. Vår vision är att utsläppsnivåerna av formaldehyd i träbaserade produkter ska minskas till samma nivåer som hos naturligt trä.

– Vi uppmuntrar och gör det möjligt för våra leverantörer att bli mer energieffektiva och minska sina utsläpp av växthusgaser genom att arbeta nära dem för att övervaka och förbättra deras resultat. IWAY, vår uppförandekod för leverantörer, innehåller mål gällande luftkvalitet som t.ex. att övervaka och förbättra luftkvaliteten på arbetsplatsen samt att hantera kemikalier och avfall på ett sätt som förhindrar utsläpp till luft. Under de närmaste åren har vi som mål att i IWAY lägga till en minskning av luftföroreningar som SO2 och ozon.

– De flesta IKEA produkter transporteras från leverantören till ett distributionscenter och därifrån till varuhusen. Även om vi inte själva äger transportföretagen så måste de följa IWAY och nå hållbarhetsmålen – till exempel får bara lastbilar som är max tio år gamla och uppfyller nationella motorutsläppsnormer användas. Nya dataverktyg håller på att introduceras, vilket ger oss en tydligare bild av hur mycket föroreningar transporter orsakar, så att vi kan göra något åt problemet.

– Vi letar också efter transportföretag som är innovativa när det gäller alternativa bränslen. Alla transporter i Sverige och Norge drivs med hydrerad vegetabilisk olja som inte bara minskar utsläppen av växthusgaser med 85% jämfört med diesel, utan som även avsevärt minskar luftutsläpp som svaveloxider, kväveoxider och luftburna partiklar. I USA har vårt Tejon-distributionscenter inlett ett samarbete med TransPower för att introducera ellastbilar som använder ny batteriteknik för att driva tunga fordon och därmed minska koldioxidutsläppen. I Kina jobbar vi i ett projekt där olja som använts i matlagning konverteras till biobränsle.

– Eftersom en stor del av luftföroreningarna inomhus kommer från matlagningen jobbar vi för att ersätta glaskeramik- och gashällar med induktionshällar på alla prisnivåer så att fler inser fördelarna med induktionshällar och kan ha råd med dem.

– Framtidens lösning för att komma tillrätta med luftföroreningar inomhus är att rena luften i våra hem. Forskningen befinner sig på ett tidigt stadium, men vi samarbetar med innovatörer för att hitta nya lösningar.

Kontakt: prse@ikea.com

Senaste inläggen