IKEA Food Services arbete för bättre djurhållning

IKEA Food Services vill att verksamheten ska ha en positiv påverkan på människor, djur och vår planet. Därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vårt sätt att arbeta på ett mer hållbart sätt.

Vi inriktar oss mot mer växtbaserad mat med lägre inverkan på miljön samtidigt som vi arbetar med att minska matavfall, vilket indirekt leder till att vi minskar antalet djur i vår försörjningskedja.

Med input från olika intressenter har vi under fler år arbetat med att förfina vår ambition för hållbart jordbruk och utveckla heltäckande program, IKEA Food Better Programmes, för att utveckla de nyckelområden där vi kan ha mest inverkan. Vår ambition är att dessa program ska vara implementerade 2025.

Om IKEA Food Services Better Programmes

IKEA Food Services arbetar just nu för att slutföra Better Programmes som en global bas för djurhållning, folkhälsa samt vår påverkan på miljön för varje gård. Programmen är djurspecifika och täcker samtliga större djur som ingår i vår försörjningskedja (kyckling, äggproducerande hönor, mjölkkor, köttkor, gris och lax.)

  • IKEA Food Services vill att samtliga djur i vår försörjningskedja ska ha ett drägligt liv. Detta inkluderar miljön som djuren lever i, hur de behandlas, att gårdspraxis prioriterar en god fysisk och psykisk hälsa, och djurens naturliga beteende.
  • IKEA Food Services vet att människors och djurs hälsa och välmående hänger samman. Vår målsättning är att hindra spridande av antibiotikaresistens genom att fokusera på att eliminera det rutinmässiga användandet av antibiotika och fasa ut antibiotika som är kritisk för mänsklig hälsa.
  • IKEA Food Services tar vi ansvar för att reducera vår påverkan på miljön i alla våra råmaterial. Vår målsättning är att djurens mathållning inte bidrar till skogsavverkning och att djurens gödsel tas om hand så att marken bibehålls och skyddar vattentäkter.

Programmen består av specifika ”Better”–principer som baseras på vetenskap, expertutlåtanden och återkoppling från leverantörer. Programmen kommer att lyfta våra nuvarande kriterier och bidra med en forskningsagenda för försök på gårdar, för att utveckla framtida innovation och bidra till en kontinuerlig förbättring. Just nu pågår ett nära samarbete med flera leverantörer för att planera, genomföra ett pilotprojekt respektive implementera programmen, med fokus på kycklingar som ett första steg.

Om Better Chicken Programme

Better Chicken Programme-principerna består av att öka utrymmet för den enskilda kycklingen, normalt ljus/mörker över dagen, skapa en miljö som främjar ett naturligt beteende, hälsoplaner för flock samt dagliga hälsokontroller samt säkra lämplig miljö med fokus på en ren miljö med bra luftkvalitet och behagligt klimat.

Better Programmes forskningsagenda på gårdar bygger på ovanstående principer genom att identifiera nyckelområden för kontinuerlig förbättring.

Till programmen på gårdsnivå adresserar vi också arbetsförhållanden genom IWAY, vår uppförandekod för leverantörer, samt att förbättra djurens välmående vid transport och slakt genom att utgå från IKEA transport och slaktstandard som just nu utvärderas i ett globalt pilotprojekt.

Målsättningen med programmen är att ringa in och justera marknadsspecifika åtgärder för att skapa påverkan på en högra nivå för de 49 marknader där IKEA verkar. Programmen kommer att utgöra en basnivå där länderna kan arbeta vidare om möjligheten finns. Vi samarbetar med leverantörer, bönder, annan matindustri, experter, forskare och NGO:s eftersom vi siktar mot en påverkan som idag inte är möjlig. Under 2018 kommer vi att lansera Better Programmes tillsammans med transport- och slaktstandard tillsammans med planer framåt.

Senaste inläggen